فارسی فارسی English English

تحلیل سیستم کارت هاي اعتباري سبا کارت


تحلیل سیستم کارت هاي اعتباري سبا کارت


این پروژه به صورت تحلیل انجام شده است که در آن سیستم کارت های اعتباری سبا کارت، نحوه استفاده از آن برای کارمندان یک سازمان، شارژ کارت و ... با زبان مدل‌سازی UML تحلیل و طراحی شده است.