فارسی فارسی English English

سامانه حسابداری خرید و فروش روغن سوختهسامانه حسابداری خرید و فروش روغن سوخته


این سامانه مخصوص شرکت های فعال در حوزه خرید و فروش روغن سوخته طراحی و پیاده سازی شده است. در این سامانه کلیه عملیات خرید و فروش روغن سوخته و سیستم حقوق و دستمزد رانندگان مبتنی بر حسابداری دوبل، پیاده سازی شده است.